رشیدی مطلق و جریان سبز اموی

انتحار سیاسی رژیم شاه در 17 دیماه 56 و جریان سبز اموی در 16 آذر 88 با توهین به حضرت روح الله

 این مقاله که در تاریخ ۱۷ دی ماه سال 1356در روزنامه اطلاعات چاپ شد. به عقیده بسیاری از محققین تاریخ معاصر ایران یکی از عوامل اصلی آغاز انقلاب اسلامی در ایران به شمار می رود. با اینکه رژیم شاه قصد داشت با انتشار این مقاله مردم را نسبت به امام خمینی بدبین کند. اما در عمل انتشار این مقاله به عنوان انتحار سیاسی رژیم شاه بود.

 

یک سند تاریخی: متن مقاله احمد رشیدیمطلق در روزنامه اطلاعات، 17 دی 1356

ایران و استعمار سرخ و سیاه

 

این روزها به مناسبت ماه محرم و عاشورای حسینی بار دیگر اذهان متوجهاستعمار سیاه و سرخ یا به تعبیر دیگری اتحاد استعمار کهن و نو شده است.استعمار سرخو سیاهش ، کهنه و نویش، روح تجاوز و تسلط و چپاول دارد و با اینکه خصوصیت ذاتی آنانهمانند است، خیلی کم اتفاق افتاده است که این دو استعمار شناخته شده تاریخ بایکدیگر همکاری نمایند، مگر در موارد خاصی ، که یکی از آن ها همکاری نزدیک و صمیمانهو صادقانه هر دو استعمار در برابر انقلاب ایران بخصوص برنامه مترقی اصلاحات ارضی درایران است. سرآعاز انقلاب شاه و ملت در روز ششم بهمن ماه 2520 شاهنشاهی استعمار سرخو سیاه ایران را که ظاهرا هر کدام در کشور ما برنامه و نقشه خاصی داشتند با یکدیگرمتحد ساخت، که مظهر این همکاری صمیمانه در بلوای روزهای 15 و 16 خرداد ماه۲۵۲۲(۱٣۴۲( در تهران آشکار شد.

پس از بلوای شوم 15 خرداد که به منظور متوقفساختن و ناکام ماندن انقلاب درخشان شاه و ملت پایه ریزی شده بود ، ابتدا کسانی کهواقعه را مطالعه می کردند دچار یک نوع سرگیجی عجیبی شده بودند، زیرا در یک جا ردپای استعمار سیاه و در جای دیگر اثر انگشت استعمار سرخ در این غائله به وضوح دیدهمی شد. از یک سو عوامل توده ای که با اجرای برنامه اصلاحات ارضی همه امیدهای خود رابرای فریفتن دهقانان و ساختن انجمن های دهقانی نقش بر آب میدیدند در برابر انقلابدست به آشوب زدند و از سوی دیگر مالکان بزرگ که سالیان دراز میلیونها دهقان ایرانیرا غارت کرده بودند و به امید شکستن این برنامه و رجعت به وضع سابق، پول در دستعوامل توده ای و ورشکستگان دیگر سیاسی گذارده بودند و جالب اینکه این دسته از کسانیکه باور داشتند میتوانند چرخ انقلاب را از حرکت بازدارند و اراضی واگذار شده بهدهقانان را از دست آنها خارج سازند ، دست به دامن عالم روحانیت زدند زیرامیپنداشتند که مخالف عالم روحانیت که در جامعه ایران از احترام خاصی برخوردار است،میتواند نه تنها برنامه انقلاب را دچار مشکل سازد، بلکه همانطور که یکی از مالکانبزرگ تصور کرده بود( "دهقانان زمین ها را به عنوان زمین غصبی پس بدهند!" )ولی عالمروحانیت هوشیارتر از آن بود که علیه انقلاب شاه و ملت که منطبق با اصول وتعالیماسلامی و به منظور ایجاد عدالت و موقوف شدن استثمار فرد از فرد توسط رهبر انقلابایران طراحی شده بود برخیزد.

مالکان که برای ادامه تسلط خود همواره ازژاندارم تا وزیر و از روضه خوان تا چاقوکش را در اختیار داشتند، وقتی با عدم توجهعالم روحانیت و درنتیجه مشکل ایجاد هرج و مرج علیه انقلاب روبرو شدند و روحانیونبرجسته حاضر به همکاری با آنها نشدند، در صدد یافتن یک"روحانی" برآمدند که مردیماجراجو و بی اعتقاد و وابسته و سرسپرده به مراکز استعماری و بخصوص جاه طلب باشد وبتواند مقصود آن ها را تامین نماید و چنین مردی را آسان یافتند. مردی که سابقه اشمجهول بود و به قشری ترین و مرتجع ترین عوامل استعمار وابسته بود و چون در میانروحانیون عالی مقام کشور با همه حمایت های خاص موقعیتی بدست نیاورده بود در پی فرصتمی گشت که به هر قیمتی هست خود را وارد ماجراهای سیاسی کند و اسم و شهرتی پیدا کند.

روح الله خمینی عامل مناسبی برای این منظور بود و ارتجاع سرخ و سیاه او رامناسبترین فرد برای مقابله با انقلاب ایران یافتند و او کسی بود که عامل واقعهننگین 15 خرداد شناخته شد.
روح الله خمینی معروف به "سید هندی" بود. دربارهانتصاب او به هند هنوز حتی نزدیکترین کسانش توضیحی ندارند، به قولی او مدتی درهندوستان بسر برده و در آنجا با مراکز استعماری انگلیس ارتباطاتی داشته است و بههمین جهت به نام سید هندی معروف شده است. قول دیگر این بود که او در جوانی اشعارعاشقانه می سروده و به نام هندی تخلص می کرده است و به همین جهت به نام هندی معروفشده است و عده ای هم عقیده دارند که چون تعلیمات اودر هندوستان بوده فامیل هندی رااز آن جهت انتخاب کرده است که از کودکی تحت تعلیمات یک معلم بوده است. آنچه مسلماست شهرت او به نام غائله ساز ۱۵ خرداد به خاطر همگان مانده است، کسی که علیهانقلاب ایران و به منظور اجرای نقشه استعمار سرخ و سیاه کمر بست و بدست عوامل خاص وشناخته شده علیه تقسیم املاک ، آزادی زنان، ملی شدن جنگل ها وارد مبارزه شد و خونبیگناهان را ریخت و نشان داد، هستند هنوز کسانی که حاضرند خود را صادقانه در اختیارتوطئه گران و عناصر ضدملی بگذارند.

برای ریشه یابی از واقعه 15 خرداد و نقشقهرمان آن، توجه به مفاد یک گزارش و یک اعلامیه و یک مصاحبه کمک موثر خواهد کرد. چند هفته قبل از غائله 15 خرداد گزارشی از طرف سازمان اوپک منتشر شد که در آن ذکرشده بود:" درآمد دولت انگلیس از نفت ایران چند برابر مجموع پولی است که در آن وقتعاید ایران می شد."

چند روز قبل از غائله اعلامیه ای در تهران فاش شد که یکماجراجوی عرب به نام محمد توفیق القیسی با یک چمدان محتوی ده میلیون ریال پول نقددر فرودگاه مهرآباد دستگیر شده که قرار بود این پول در اختیار اشخاص معینی گذاردهشود. چند روز پس از غائله نخست وزیر وقت، در یک مصاحبه مطبوعاتی فاش کرد:"برما روشناست که پولی از خارج می آمده و بدست اشخاص میرسیده و در راه اجرای نقشه های پلیدبین دستجات مختلف تقسیم میشده است".

خوشبختانه انقلاب ایران پیروز شد. آخرین مقاومت مالکان بزرگ و عوامل توده ای در هم شکسته شد و راه برای پیشرفت وتعالیو اجرای اصول عدالت اجتماعی هموار شد. در تاریخ ایران روز 15 خرداد به عنوان خاطرهای دردناک از دشمنان ملت ایران باقی خواهد ماند و میلیونها مسلمان ایرانی به خاطرخواهند آورد که چگونه دشمنان هر وقت منافعشان اقتضا کند با یکدیگر همدست میشوند حتیدر لباس مقدس و محترم روحانی.

این حرکت توهین آمیزجریان سبز اموی در 16 آذر 88 نیز طومار اصلاحات را در ایران در هم پیجید:

دانلود کنید

/ 8 نظر / 47 بازدید
محمد دیهیم

گر با غم عشق سازگار آيد دل// با مرکب آرزو سوار آيد دل // گر دل نبود کجا وطن سازد عشق // گر عشق نباشد به چه کار آيد دل آپم بدو بيا ممنون از اومدنت

شهاب

همايش بزرگ وبلاگ نويسان متعهّد در اعتراض به هتك حرمت به بنيانگذار جمهوري اسلامي حضرت امام خميني(ره) زمان: سه شنبه 24 آذر ماه 1388 از ساعت 15 الي 17. مكان: سالن سيّدالشّهداء(عليه السّلام) ميدان هفت تير. .. اي مانده در قنوت شهادت امام عشق اي از تبار زخم عبادت امام عشق مي كرد در نماز غزل هاي آبيت؛ تصوير اشك از تو روايت ، امام عشق دل مي زنندبا تو به درياي نافله نيلوفران وحي ولايت،امام عشق تا پركشان لاله ي روييده در نسيم كرده ست باور تو قيامت امام عشق خورشيد جان سپرد در آغوش چشم هات وقتي شدي شهيد شهادت امام عشق مي خوانمت به لهجه ي عريان آفتاب مي جويمت به شيوه ي عادت امام عشق تادردلت روايت مهتاب جاري است داريم التماس دعايت ، امام عشق شاعر گمنام

مهدی

مراجع تقلید قم که اکثرا به خانه آیت ا... منتظری رفتند بزرگترین دهن کجی رو به معاویه زمان و امثال شما طرفدارانش کردند. بماند که الان هم مثل زمان پیامبر فرزندهای حضرت روح ا... رو دارید کنار میذارید. بیشتر فکر کنید. این حرفها یه روز جواب داره ها اون چیزی که شما دارید فکر می کنید درست بر عکس اون درسته عمو جان!

محب الشهدا

whopopular.comبرای انتخاب بهترین رهبرجهان حضرت اقابه سایت فوق بروید-موسوی جلوهست-فوری

خادم الحسین (ع)

پايگاه اطلاع رساني هيئات مذهبي (ميخانه) http://jalaseroze.blogfa.com/ برنامه هيئت خود را معرفي كنيد تا در تابلوي ميخانه قرار دهيم جهت ترويج فرهنگ حسيني اين پايگاه را لينك كنيد با تشكر خادم الحسين (ع)

گروه نویسندگان

بنام خدا. در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر راه اندازی کرسی های آزاداندیشی و نظریه پردازی به صحنه آمده ایم. با لینک کردن و ارتباط با پایگاهها، ما را یاری نمایید.hamandishi.net

صادف ره

واقعاکه ابن دونفرابروی ایران واسلام روبردن حقشون فقط اعدامه خداازسرتقصیراتشون نگذره

شيعه

بيادحق سلام و عرض ادب خدمت شما بسيار مطالبي عالي دارين درصورت تمايل به اين وبلاگ سربزنيد و نظرات و انتقادات ارزشمندتون رو بزارين منتظر حضور پر از مهر شما هستم درپناه حق موفق و مويد باشيد